Działając w imieniu spółki pod firmą: Zakład Farmaceutyczny „Amara” Sp. z o.o., (adres siedziby: ul. Stacyjna nr 5, 30-851 Kraków), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie – Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000018255, REGON 350661354, NIP 6792681839, reprezentowaną przez uprawnionych do jej łącznej reprezentacji członków Zarządu: Jarosława Boguckiego – Prezesa Zarządu oraz Macieja Półtoranosa – Wiceprezesa Zarządu, zawiadamiamy, iż z dniem 12 sierpnia 2015 roku na podstawie art. 10 Kodeksu Spółek Handlowych doszło do przejścia elementu majątkowego członkostwa, ogółu praw i obowiązków z „Chance” Zakład Farmaceutyczny Jerzy Jaworski, Maria Jaworska na ww. spółkę.

W związku z powyższym na mocy art. 24 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwały Wspólników spółki „Chance” Zakład Farmaceutyczny Jerzy Jaworski, Maria Jaworska w sprawie zmiany umowy spółki firma będzie prowadziła działalność pod następującą nazwą:

Zakład Farmaceutyczny „Amara” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j.

z dotychczasową siedzibą w Czosnowie 05-152, Pieńków nr 11, zachowując ten sam numer KRS 0000016429, NIP 1180023143 oraz REGON 002183559.

Informujemy jednocześnie, iż nowy rachunek bankowy Spółki jest prowadzony przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział Kraków i posiada numer 94 1750 1048 0000 0000 3026 8504.