CSR

Prowadzona z wieloma sukcesami działalność operacyjna umożliwia spółce AMARA systematyczne zwiększanie aktywności w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Uważamy, że prowadzenie działalności biznesowej pociąga za sobą obowiązek pracy na rzecz społeczeństwa.

Chcemy, aby inicjatywy Zakładu Farmaceutycznego AMARA przyczyniały się do zrównoważonego rozwoju lokalnych społeczności w miejscach, gdzie funkcjonują nasze biura.

Ze względu na narastający problem podrażnionej skóry dłoni pracowników ochrony zdrowia, spowodowany ciągłym odkażaniem, nasza firma przekazała medykom z Krakowskiego Specjalistycznego Szpitala Jana Pawła II 500 dermokosmetyków z mocznikiem linii AMADERM. Darowane produkty kosmetyczne są przeznaczone do pielęgnacji wyjątkowo suchej i podrażnionej skóry. Ich działanie wpływa na poprawę komfortu pracy medyków, którzy codziennie narażają swoje zdrowie, by pomagać innym. W ten sposób AMARA wyraziła swoją wdzięczność za wysiłek i poświęcenie związane ze zwalczaniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Nasza działalność nie byłaby możliwa bez zasobów środowiska naturalnego. Świadomość tego faktu sprawia, że aktywnie szukamy nowych rozwiązań i staramy się optymalizować sposoby użytkowania surowców. Jesteśmy w trakcie opracowywania strategii wykorzystania nowoczesnych technologii, które pozwolą na zwiększenie skali produkcji bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Chcemy być najlepszym sąsiadem i wsparciem dla mieszkańców.
Zapewniamy wzrost zatrudnienia w lokalnych społecznościach – w Krakowie zatrudniamy ponad trzystu pracowników.

Patrzymy w przyszłość

Szukamy nowych, ekologicznych formuł produktów oraz ich opakowań.

Zwiększamy udział zielonej energii i wprowadzamy ulepszenia w zakresie zużycia energii elektrycznej.

Szukamy rozwiązań, które ograniczą zużycie wody podczas procesu produkcji.

Planujemy wprowadzenie systemu zarządzania środowiskiem w krakowskim zakładzie farmaceutycznym, a także określenie znaczących aspektów działalności firmy, zmierzenie ich i wyznaczenie celów w sferze wpływu naszych działań na klimat. Cele te zrealizujemy do 2030 roku.

Monitorujemy decyzje władz związane z walką ze zmianami klimatu i każdego dnia staramy się wprowadzić rozwiązania mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko.

Etyka w AMARA

Kwestie etyczne mają dla nas szczególne znaczenie. Wyrażają one szacunek do drugiego człowieka, a także są wyrazem dojrzałej kultury organizacyjnej. Staramy się je upowszechniać wewnątrz naszej firmy oraz wśród interesariuszy i partnerów biznesowych. Tworzymy nowe korporacyjne struktury – kontroli wewnętrznej, zarządzania etyką oraz zarządzania ryzykiem korporacyjnym.

Jesteśmy odpowiedzialni za osoby zatrudnione w naszej firmie. W relacjach z pracownikami i partnerami biznesowymi wykonującymi pracę na rzecz Zakładu Farmaceutycznego AMARA przestrzegamy standardów i zasad etyki pracy.

  • Polityka personalna spółki opiera się na przyjętych wartościach, systemie kompetencji zawodowych i otwartej komunikacji.
  • Szanujemy sferę prywatną naszych pracowników.
  • Uważamy, że dobre relacje z pracownikami gwarantuje otwarta i rzeczowa komunikacja.
  • Dążymy do osiągnięcia wyznaczonych celów, które są jasno sprecyzowane, mierzalne, osiągalne i nagradzane.
  • Jesteśmy nastawieni na rozwój spółki i osiągnięcie możliwie najlepszego wyniku.
  • Zapewniamy klientom gwarancję jakości, serwisu, rzetelnej informacji i merytorycznego wsparcia.
  • Wiemy, że stałe poszerzanie kompetencji jest ważne, dlatego dbamy o rozwój zawodowy i osobisty pracowników – jesteśmy nastawieni prorodzinnie, wspieramy młode matki i pracowników w wieku przedemerytalnym.

Odpowiedzialność za produkty

Działając w branży farmaceutycznej, bierzemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowania naszych produktów, a nawet za zdrowie i życie ludzi. Najważniejszymi czynnikami są dla nas jakość produktów i bezpieczeństwo klientów.

Produkty, które oferujemy, przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się chorób cywilizacyjnych oraz wspomagają tworzenie i realizację indywidualnych planów leczenia dla pacjentów.

Wspieramy autonomię decyzji terapeutycznych lekarzy, wierząc, że jako producent substancji recepturowych przyczyniamy się do celowanych i indywidualnie dobranych terapii mających bezpośredni wpływ na zdrowie każdego pacjenta.

Podczas każdego etapu – wytwarzania, magazynowania, dystrybucji i sprzedaży produktów – zwracamy szczególną uwagę na jakość naszych wyrobów.

Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) wymaga od nas zdefiniowania każdego elementu produkcji w taki sposób, aby wszelkie środki zostały dostarczone w odpowiedniej ilości, w odpowiednie miejsce oraz w odpowiednim czasie, a także by były używane zgodnie z przeznaczeniem.

Jesteśmy objęci okresowymi audytami jednostki notyfikowanej Główny Inspektorat Farmaceutyczny.

Posiadamy świadectwa, stosowne badania i certyfikaty, a także instrukcje i karty techniczne dla wszystkich produktów w naszej ofercie.

Audytujemy dostawców naszych produktów pod kątem wymaganej dokumentacji i warunków produkcyjno-społecznych.

Rzetelnie i przejrzyście informujemy o naszych produktach, m.in. stosując przyjazne dla użytkowników opakowania i przygotowując kompletne materiały informacyjne.

Monitorujemy jakość wprowadzanych na rynek produktów i powiązanych z nimi działań marketingowych.

Jesteśmy odpowiedzialni za nasze produkty.

Darowizny i sponsoring – wnioski

Otwarta i rzeczowa komunikacja jest dla nas kluczowa. Rozpatrując wnioski o sponsoring lub darowiznę, oceniamy ogólny potencjał wydarzenia, w tym jego zasięg, stopień zaangażowania, możliwości współpracy oraz wpływ na obsługiwane przez nas społeczności.

Współpracujmy

Kontakt:
Weronika Jakubowska
Kierownik Marketingu Komunikacyjnego i PR
e-mail: w.jakubowska@amara.pl

Pobierz odpowiedni dokument i opisz prośbę zgodnie z wytycznymi.

Wzór wniosku dla darowizny
Wzór wniosku dla sponsoringu

Skontaktujemy się z Tobą, jeżeli będziemy potrzebować dodatkowych informacji.

Wypełnione wnioski w formie elektronicznej prosimy kierować na: media@amara.pl

UWAGA! Rozpatrujemy wyłącznie wnioski złożone na formularzach pobranych z naszej strony