Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób korzystających z usług świadczonych przez Zakład Farmaceutyczny Amara spółka z ograniczoną odpowiedzialnością drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.amara.pl

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Farmaceutyczny „Amara” z o.o. (dalej: „Amara”) Kraków 30-851 ul. Stacyjna 5, NIP 679-26-81-839, KRS 0000018255 (Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), telefon: +48 12 657 40 40, e-mail: amara@amara.pl
 2. W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt za pomocą adresu e-mail: rodo@amara.pl
 3. Dane osobowe podlegające przetwarzaniu:
  1. imię i nazwisko, dane adresowe, w tym adres e-mail – w przypadku podania w formularzu, wiadomości e-mail lub przy zakładaniu konta użytkownika,
  2. adres IP – przy każdym wejściu na stronę internetową amara.pl w przypadku akceptacji przyjmowania przez użytkownika plików cookies,
  3. dane o zatrudnieniu, numer uprawnień do wykonywania zawodu, firma (nazwa), adres wykonywanej działalności, numer telefonu – w przypadku założenia konta użytkownika w charakterze farmaceuty, lekarza lub osoby uprawnionej do reprezentacji apteki lub hurtowni farmaceutycznej,
  4. adres dostawy, dane karty kredytowej, rachunku bankowego – w przypadku założenia konta użytkownika w charakterze osoby uprawnionej do reprezentacji apteki lub hurtowni farmaceutycznej,
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i w czasie:
  1. udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem strony internetowej amara.pl pytania, przesłane przez Panią/Pana do Amara pocztą elektroniczną oraz za pomocą formularzy dostępnych na stronie internetowej www.amara.pl, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi,
  2. należyte wykonywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, świadczonych przez Amara za pośrednictwem strony amara.pl i rozpatrywanie ewentualnych reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przez okres wykonywania tej umowy lub rozpatrywania reklamacji,
  3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Amara, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami jakie Amara albo Pani/Pan możecie mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w Koncie Użytkownika, danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem strony internetowej amara.pl) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa farmaceutycznego i prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem Portalu, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane, w zakresie niezbędnym do wykonania wskazanych wyżej celów przetwarzania mogą zostać przekazane podmiotom, świadczącym usługi na rzecz Administratora danych, którym te dane są powierzane, w tym podmiotom świadczącym usługi informatyczne, , podmiotom realizującym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom świadczącym na rzecz Amara usługi księgowe i prawne, a także organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w każdej chwili przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia (sprostowania) swoich danych, żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz przenoszenia danych,
 7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Panią/Pana wiadomość/zapytanie oraz realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony www.amara.pl. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenia skargi lub reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.
 9. Tam, gdzie wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ma prawo Pani/Pan do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
 10. Zgoda na przetwarzanie danych w odpowiednim zakresie udzielana jest w chwili akceptacji postanowień Regulaminu sklepu internetowego „Amara”, akceptacji przyjmowania plików cookies, założenia konta użytkownika na stronie amara.pl.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 12. Pani/Pana dane nie będą profilowane.
 13. Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich.