REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „AMARA”

 

I. DEFINICJE POJĘĆ

Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się wymienionych poniżej pojęć, należy przez nie rozumieć:

 • Usługodawca – Zakład Farmaceutyczny „Amara” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą Krakowie, ul. Stacyjna 5, 30-851 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000018255, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6792681839, REGON: 350661354, świadczący określone Regulaminem usługi drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm., dalej „ś.u.d.e.”);
 • Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, oraz Kupujący (zgodnie z definicją z punktu 12) poniżej);
 • Lekarz – osoba fizyczna wykonująca zawód Lekarza lub Lekarza dentysty w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach Lekarza i Lekarza dentysty (Dz. U. 1997 Nr 27, poz.152 z późn. zm.),
 • Farmaceuta – osoba fizyczna posiadająca uprawnienia i wykonująca zawód farmaceuty, zgodnie z ustawą z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. 1991 Nr 41, poz. 179 z późn. zm.),
 • Pacjent – osoba fizyczna, nie będąca Lekarzem lub Farmaceutą albo nieposiadająca konta Użytkownika, albo posiadająca konto Użytkownika, lecz korzystająca ze strony internetowej bez zalogowania się na to konto, korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną w celach niezwiązanych ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (t.j. z 2019 r., poz. 2460);
 • Strona internetowa – strona internetowa o adresie https://amara.pl// wraz z jej wszystkimi zakładkami i podstronami, a także odnośnikami zamieszczonymi na tej stronie, z wyłączeniem odnośników do stron internetowych innych podmiotów, portali, domen i serwisów internetowych;
 • urządzenie mobilne – przenośne urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie i wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia
  z siecią, w szczególności telefon komórkowy, tablet;
 • aplikacja mobilna – oprogramowanie umożliwiające korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pomocą urządzenia mobilnego;
 • Produkt – produkty lecznicze, kosmetyki, suplementy diety, surowce farmaceutyczne lub substancje do receptury aptecznej oraz inne rzeczy ruchome, produkowane przez Usługodawcę, lub w odniesieniu do których Usługodawca jest podmiotem odpowiedzialnym;
 • Kupujący – podmiot uprawniony do nabywania Produktów w celu ich wprowadzania do obrotu hurtowego i/lub detalicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 499 (dalej „Prawo farmaceutyczne”), w szczególności apteka lub hurtownia farmaceutyczna, działające na podstawie przepisów Prawa farmaceutycznego;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego „Amara”, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 u.ś.u.d.e. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania ze Strony internetowej.
 • informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, w tym m.in. Produktów, usług lub wizerunku Usługodawcy bądź innego przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnienie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
 • system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
  i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
  i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 • środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztęelektroniczną;
 • dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt ustawowych wolnych od pracy.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki ich świadczenia, warunki zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży zawieranych na odległość z  Kupującymi, a także tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Regulamin znajduje zastosowanie do umów zawieranych z wszystkimi Użytkownikami, niezależnie od tego czy zawarcie umowy nastąpiło w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, czy też działali oni jako konsumenci, jak również niezależnie od tego czy są oni Lekarzami, Farmaceutami czy Pacjentami, chyba że z treści określonych postanowień Regulaminu wynika, że dotyczą one wyłącznie jednej lub dwóch grup Użytkowników.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://amara.pl//. Użytkownik może w każdym czasie zapoznać się z treścią Regulaminu, skopiować i utrwalić treść Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, a także dokonać wydruku treści Regulaminu bezpośrednio ze strony internetowej o wskazanym powyżej adresie.

 

III. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca pod adresem https://amara.pl// prowadzi i aktualizuje stronę internetową, na której zamieszcza między innymi informacje na temat swojej działalności, Produktów, a także informacje handlowe, reklamy, materiały audio lub wideo oraz inne materiały, których treść nie narusza przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich oraz dobrych obyczajów.
 2. Usługodawca prowadzi ponadto, za pośrednictwem Strony internetowej, sprzedaż hurtową Produktów na rzecz Kupujących. Usługodawca jest hurtownią farmaceutyczną w rozumieniu Prawa farmaceutycznego, na prowadzenie której Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał zezwolenie nr GIF-N-4430/56-1/KK/16. Sprzedaż hurtowa Produktów dostępna jest dzięki integracji Strony internetowej z systemem FarmaProm, służącym do obsługi zamówień hurtowych na Produkty.
 3. Usługodawca nie prowadzi apteki internetowej i nie umożliwia nabywania Produktów przez Pacjentów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Produkty dostępne są dla Pacjentów w wybranych aptekach oraz punktach aptecznych.
 4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną nieodpłatnie; nie dotyczy to usług polegających na sprzedaży Produktów Kupującym, z zastrzeżeniem, że utworzenie i posiadanie konta pozwalającego Kupującym na zakup Produktów jest nieodpłatne.

 

IV. UŻYTKOWNICY BĘDĄCY PACJENTAMI

 1. Dostęp do treści oraz funkcji strony internetowej dla Użytkowników będących Pacjentami jest ograniczony. Użytkownicy ci nie mają możliwości założenia konta Użytkownika, są wyłącznie uprawnieni do przeglądania treści strony internetowej i zamieszczonych na niej materiałów, kierowanych do publicznej wiadomości, w tym do zapoznania się z Produktami Usługodawcy, do których odnośniki lub zakładki znajdują się na stronie internetowej.
 2. Użytkownicy będący Pacjentami mają możliwość zapoznania się wyłącznie z tymi Produktami Usługodawcy, które są kosmetykami, suplementami diety, preparatami do higieny oraz produktami leczniczymi posiadającymi kategorię dostępności OTC – wydawane bez przepisu Lekarza (recepty).
 3. Zamieszczone na stronie internetowej Produkty zostały opisane poprzez: zamieszczenie poglądowego zdjęcia ich opakowania, wskazań terapeutycznych do stosowania, zastosowanie, działanie, skład, postać farmaceutyczną, grupę farmakoterapeutyczną, zawartość opakowania, a w przypadku produktów leczniczych również inne niezbędne dane zgodne z Charakterystyką Produktu Leczniczego, w tym określenie substancji czynnej lub informację, że jest to produkt złożony, przeciwwskazania, podmiot odpowiedzialny, dawkę lub stężenie substancji czynnej bądź wskazanie, że jest to produkt złożony, a także numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu oraz informację o konieczności zapoznania się z ulotką dotyczącą Produktu, załączoną do opakowania, lub konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.
 4. Zamieszczone na stronie internetowej zdjęcia Produktów stanowią poglądową wizualizację graficzną ich opakowań. Bezpośrednie i zewnętrzne opakowania Produktów w rzeczywistości mogą różnić się kolorystycznie lub graficznie od opakowań prezentowanych na stronie internetowej.
 5. Użytkownik będący Pacjentem może w każdej chwili zakończyć korzystanie ze strony internetowej poprzez jej zamknięcie w zwykły sposób.

 

V. UŻYTKOWNICY BĘDĄCY LEKARZAMI, FARMACEUTAMI LUB KUPUJĄCYMI – REJESTRACJA 

 1. Użytkownik będący Lekarzem, Farmaceutą lub Kupujacym, posiadający konto Użytkownika utworzone na zasadach określonych Regulaminem, po zalogowaniu się na to konto ma nieograniczony dostęp do treści i materiałów zamieszczonych na stronie internetowej, w tym:
 2. do informacji i opisów wszystkich Produktów Usługodawcy, niezależnie od posiadanej przez nie kategorii dostępności oraz postaci, nie wyłączając surowców farmaceutycznych i substancji przeznaczonych do sporządzania leków recepturowych i aptecznych, z zastrzeżeniem, że postanowienie pkt IV ust. 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio,
 3. w przypadku produktów leczniczych (gotowych) – do informacji o kategorii dostępności,
  a jeżeli Produkty te zostały umieszczone w wykazach leków refundowanych – również informację o cenie urzędowej detalicznej i maksymalnej kwocie dopłaty ponoszonej przez Pacjenta, a także informację o ostatniej dacie sporządzenia opisu Produktu i dacie jej ostatniej aktualizacji,
 4. uproszczonego kontaktu z Usługodawcą, za pomocą formularza kontaktowego,
 5. uproszczonego kontaktu z przedstawicielem handlowym Usługodawcy, obsługującym obszar, na terenie którego Lekarz, Farmaceuta lub Kupujący prowadzi swą działalność zawodową/gospodarczą.
 6. W celu założenia konta Użytkownika wymagana jest rejestracja Użytkownika w systemie informatycznym poprzez wypełnienie formularza pojawiającego się na stronie internetowej, po wejściu w panel logowania, wyborze typu Użytkownika (Lekarz, Farmaceuta, Kupujący),
  a następnie po kliknięciu na odnośnik „zarejestruj się”. Formularz obejmuje następujące, obligatoryjne dane Użytkownika:
 7. imię i nazwisko (Lekarza lub Farmaceuty)/firma (nazwa) Kupującego i dane osoby reprezentującej Kupującego,
 8. zawód (Lekarz lub Farmaceuta)/rodzaj działalności (apteka lub hurtownia farmaceutyczna),
 9. specjalizacja (w przypadku Lekarza) lub stopień specjalizacji (w przypadku farmaceuty)/dane rejestrowe – NIP, REGON, KRS (w przypadku Kupującego),
 10. numer prawa do wykonywania zawodu/numer zezwolenia na prowadzenie apteki/hurtowni farmaceutycznej,
 11. miejscowość,
 12. kod pocztowy,
 13. numer telefonu do kontaktu (w przypadku Kupującego)
 14. adres do wysyłki Produktów (w przypadku Kupującego)
 15. nazwa Użytkownika (dowolnie ustalona przez Użytkownika do celów logowania),
 16. adres e-mail Użytkownika,
 17. hasło dostępu do konta Użytkownika (dowolnie wybrane przez Użytkownika, składające się z co najmniej 8 znaków/wielkie/małe litery/znaki specjalne, cyfra),
 18. powołanie na dokument wykazujący umocowanie osoby dokonującej rejestracji w imieniu Kupującego oraz dołączenie, gdy dotyczy, skanu tego dokumentu (np. pełnomocnictwo, wskazanie na dane dotyczące reprezentacji widniejące w KRS),
 19. skany zezwolenia i innych dokumentów potwierdzających legalność wykonywania działalności przez Kupującego.
 20. Użytkownik zobowiązany jest wskazać w formularzu rejestracyjnym swoje dane w sposób rzetelny i zgodny z prawdą pod rygorem skutków wynikających z przepisów prawa.
 21. Niewskazanie co najmniej jednej z wymienionych w ust. 2 danych, brak akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności lub niewyrażenie przez Użytkownika zgody na przechowywanie
  i przetwarzanie przez Usługobiorcę danych osobowych Użytkownika uniemożliwia rejestrację w systemie informatycznym. W przypadku problemów z rejestracją, Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 22. Po wypełnieniu wszystkich pól formularza rejestracyjnego oraz wyrażeniu zgód, o których mowa w ust. 4, Użytkownik powinien kliknąć na interaktywne pole „zarejestruj”, po czym następuje wysłanie wypełnionego formularza do Usługodawcy. Prawidłowe wypełnienie formularza oraz skuteczne wysłanie formularz do Usługodawcy jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o utworzenie konta Użytkownika.
 23. Przed rejestracją Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią dokumentów wymienionych w ust. 4.

 

VI. WERYFIKACJA DANYCH UŻYTKOWNIKÓW

 1. Dane wskazane przez Użytkownika podczas rejestracji, wymienione w pkt V ust. 2 Regulaminu podlegają weryfikacji pod kątem ich rzetelności, poprzez sprawdzenie czy Użytkownik figuruje w odpowiednim rejestrze jako osoba wykonująca określony w formularzu rejestracyjnym zawód lub podmiot posiadający odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności (w przypadku Kupujących).
 2. Usługodawca dokonuje weryfikacji, o której mowa w ust. 1 w terminie dwóch dni roboczych (tj. z pominięciem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) od prawidłowego wypełnienia i wysłania przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, zgodnie z pkt V. ust. 5. W przypadku wysłania formularza rejestracyjnego w dzień niebędący dniem roboczym, Usługodawca przystąpi do weryfikacji, o której mowa w ust. 1 w najbliższym dniu roboczym po dniu wysłania formularza.
 3. W przypadku pomyślnej weryfikacji danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, zostaje utworzone indywidualne konto Użytkownika – lekarza, farmaceuty lub Kupującego. Na adres Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca utworzenie konta Użytkownika. Z chwilą doręczenia Użytkownikowi wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych Regulaminem, chyba że Użytkownik niezwłocznie zgłosi w formie elektronicznej sprzeciw, skutkujący odstąpieniem od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a w konsekwencji – skasowaniem konta Użytkownika i niemożnością korzystania ze Strony internetowej w zakresie przekraczającym uprawnienia Użytkownika będącego Pacjentem.

 

VII. KONTO UŻYTKOWNIKA 

 1. Użytkownik posiada dostęp do utworzonego konta poprzez logowanie przy użyciu wybranej przez siebie w formularzu rejestracyjnym nazwy użytkownika oraz ustalonego przez siebie hasła. W przypadku utraty (np. wskutek zapomnienia) ustalonego hasła do konta Użytkownika, Użytkownik może dokonać zmiany dotychczasowego hasła, klikając w panelu logowania na odnośnik „utracone hasło” i postępując zgodnie z kolejno pojawiającymi się na stronie internetowej wskazówkami.
 2. Użytkownik, chcąc zakończyć korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną w danej chwili, powinien wylogować się z konta Użytkownika, a jeżeli nie był zalogowany, może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług poprzez zamknięcie strony internetowej w zwykły sposób.
 3. W dowolnym momencie po zalogowaniu się na swoje konto Użytkownik jest uprawniony do usunięcia konta bądź wprowadzenia zmian w zakresie danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie usunąć swoje konto w przypadku utraty uprawnień do wykonywania zawodu. W przypadku zaniechania tego obowiązku, Usługodawca będzie uprawniony do usunięcia konta Użytkownika, co do którego powziął wiadomość o utracie uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu.
 5. Usunięcie konta Użytkownika jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Usunięcie konta Użytkownika następuje ze skutkiem natychmiastowym, tj. bezpośrednio po zatwierdzeniu przez zalogowanego Użytkownika czynności usunięcia konta.

 

VIII. DOKONYWANIE ZAMÓWIEŃ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ AMARA.PL

 1. Kupujący uprawnieni są do zamawiania, za pośrednictwem udostępnionego im po zalogowaniu zgodnie z punktem VII Regulaminu interfejsu, Produktów Usługodawcy.
 2. Do dokonywania zamówień uprawnieni są wyłącznie Użytkownicy uprawnieni do nabywania Produktów w celu ich wprowadzania do obrotu hurtowego i/lub detalicznego zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego, tacy jak apteki i hurtownie farmaceutyczne.
 3. Dane podawane przez Kupującego przy rejestracji konta na Stronie internetowej są wprowadzane do systemu FarmaProm (lub, w przypadku wcześniejszego istnienia tych danych w systemie FarmaProm, łączone z kontem w tym systemie).
 4. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełniania lub modyfikacji zapisanych w Systemie internetowym Usługodawcy danych dotyczących prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (danych adresowych, rejestrowych, informacji dotyczących posiadanych przez Kupującego zezwoleń itp.) w razie zaistnienia jakichkolwiek zmian tych danych.
 5. System teleinformatyczny udostępniony Kupującym zawiera w szczególności wszelkie informacje o Produktach, wyszczególnione w punkcie IV ust. 3 Regulaminu, a ponadto wielkość dostępnych opakowań i dawek Produktów, ich cenę netto, dostępność w magazynie oraz na zamówienie. Cena netto podlega powiększeniu o obowiązującą stawkę podatku VAT.
 6. System teleinformatyczny umożliwia Kupującemu złożenie zamówienia na wybrane przez niego Produkty, ze wskazaniem preferowanego sposobu dostawy. Zamówienie określa rodzaje i dawki Produktów, ich ilości mające podlegać dostawie do Kupującego, łączną cenę netto oraz brutto (cenę netto powiększoną o stawkę podatku VAT). Usługodawca informuje w potwierdzeniu zamówienia o przewidywanym terminie dostawy zamówionych Produktów.
 7. Zawarcie przez Kupującego umowy sprzedaży z Usługodawcą następuje z chwilą naciśnięcia przez Kupującego łącza z napisem „Zamów z obowiązkiem zapłaty”.
 8. Zapłata ceny za zamówione Produkty powinna nastąpić niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wysyłka Produktów następuje w terminie 7 dni od dnia uznania rachunku bankowego Usługodawcy kwotą odpowiadającą cenie zamówienia powiększonej o koszty wysyłki, o ile Usługodawca nie wskazał innego terminu (wynikającego z dostępności Produktów). Przejście własności Produktów następuje z chwilą ich wydania.
 9. W zakresie sprzedaży na rzecz Kupujących rękojmia jest wyłączona.
 10. Usługodawca może umówić się z Kupującym co do odmiennego sposobu uregulowania zasad dokonywania płatności (w tym w szczególności terminu zapłaty za zamówione Produkty i momentu ich wysyłki), co powinno nastąpić, pod rygorem nieważności, poprzez zawarcie pisemnej umowy ramowej sprzedaży lub dostawy Produktów. W takim przypadku dokonywanie zamówień za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego podlegać będzie Regulaminowi w zakresie, w jakim taka umowa nie będzie zawierała odrębnych uregulowań.

 

IX. GWARANCJA JAKOŚCI PRODUKTÓW SPRZEDANYCH KUPUJĄCYM

 1. Usługodawca udziela gwarancji jakości Produktów od chwili przeniesienia ich własności na Kupującego. Okres gwarancji jakości poszczególnego Produktu udzielanej przez Usługodawcę jest tożsamy z datą ważności danego Produktu, jednak nie dłuższy niż 1 rok. W celu rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego konieczne jest wysłanie do Usługodawcy drogą elektroniczną wiadomości, zawierającej:
  1. datę sprzedaży,
  2. opis ujawnionej wady Produktu,
  3. ewentualne zdjęcia Produktu, ukazujące wadę będącą podstawą zgłoszenia,
  4. zdjęcia Produktu, pozwalające na ustalenie konkretnego Produktu (nazwy i serii), którego dotyczy zgłoszenie oraz numeru seryjnego Produktu obarczonego wadą,
  5. dokumentację, wykazującą każdorazowe zachowanie wymogów Producenta w zakresie przetrzymywania, przewozu i magazynowania we właściwych warunkach, ze szczególnym uwzględnieniem temperatury,
 2. Ponadto, na żądanie Usługodawcy, w przypadku dokonania zgłoszenia gwarancyjnego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Kupujący zobowiązany jest przesłać do Usługodawcy, na własny koszt i ryzyko, próbki wadliwego Produktu.
 3. Gwarancja nie obejmuje utraty Produktu, jego pogorszenia (rozwarstwienia, utraty właściwości lub zyskania innych niż zamierzone, ale także wykazania działań niepożądanych wskazanych w ulotce danego Produktu), jeżeli takie okoliczności były lub mogły być następstwem nieprawidłowego przetrzymywania, przewozu lub magazynowania Produktów. Wszelkie dalej idące roszczenia Kupującego i osób trzecich są wyłączone, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od chwili otrzymania zgłoszenia oraz – w razie konieczności sprawdzenia laboratoryjnie danego Produktu – jego próbek.
 5. W razie stwierdzenia zasadności zgłoszenia gwarancyjnego, Usługodawca zobowiązany jest, na zasadach wynikających z zamówienia, udostępnić Kupującemu dany Produkt wolny od wad (przy czym koszt dostawy i ubezpieczenia ponosi Usługodawca. Dalsze roszczenia z tytułu zaistnienia wad Usługodawcy nie przysługują.

 

X. KONTAKT ZA POŚREDNICTWEM ADRESU UŻYTKOWNIKA

 1. Poza przypadkami wymienionymi w niniejszym Regulaminie Usługodawca porozumiewa się
  z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty mobilnej.
 2. Usługodawca wysyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym wiadomości e-mail z ważnymi informacjami, takimi jak wprowadzenie zmian, ulepszeń, poprawek, stwierdzonych błędów w zakresie informacji zawartych w Receptariuszu Aptecznym.
 3. Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą według swojego wyboru – za pośrednictwem poczty mobilnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-mail, wskazanego w formularzu rejestracyjnym luz z innego, dowolnego adresu. W przypadku korzystania przez Użytkownika z innego adresu e-mail niż wskazany w formularzu rejestracyjnym, Usługodawca może żądać od Użytkownika podania dodatkowych danych
  (w szczególności wskazanych przez Użytkownik w formularzu rejestracyjnym) w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika.
 4. Usługodawca odpowiada na wiadomości Użytkownika wysłane z poczty elektronicznej niebędącej pocztą mobilną na adres, z którego pochodziła wiadomość Użytkownika.

 

XI. POZOSTAŁE KONTAKTY Z USŁUGODAWCĄ

 1. Poza formami kontaktu Użytkownika będącego Lekarzem lub Farmaceutą, wynikającymi
  z postanowień poprzedzających, każdy Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, faxem lub listownie pod adresem Usługodawcy: Zakład Farmaceutyczny „Amara” sp. z o.o., ul. Stacyjna 5, 30-851 Kraków.
 2. Dane umożliwiające kontakt z Usługodawcą zamieszczono na stronie internetowej https://amara.pl//
  w zakładce „kontakt”.
 3. Kontakt telefoniczny z Usługodawcą jest możliwy w dni robocze, w godzinach pracy biura Usługodawcy, tj. od godziny 8:00 do godziny 16:00.

 

XII. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI BEZPRAWNYCH

Użytkownik nie jest uprawniony do dostarczania w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w wiadomościach i dokumentach przesyłanych lub udostępnianych Usługodawcy, a także przez zamieszczanie takich treści w aplikacji mobilnej, na stronie internetowej oraz na portalach, w serwisach, blogach itp., do których odnośniki zostały zamieszczone na stronie internetowej w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie.

 

XIII. PRAWA AUTORSKIE, ZNAKI TOWAROWE

 1. Usługodawcy przysługują prawa autorskie do aplikacji mobilnej z jej wszystkimi elementami
  i funkcjami, strony internetowej oraz wszystkich zamieszczonych na tej stronie materiałów (niezależnie od ich formy i treści), jak również do przesyłanych Użytkownikom będącym Lekarzami lub Farmaceutami Newsletterów i materiałów w ramach usługi mailingu. Użytkownik nie jest uprawniony do przerabiania, kopiowania, przesyłania, eksploatowania w inny sposób lub w innej formie, a także wykorzystywania do celów innych niż wynikające z Regulaminu, utworów zamieszczanych na stronie internetowej, w Newsletterach, mailach oraz w aplikacji mobilnej.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo do korzystania ze znaków towarowych zamieszczanych na stronie internetowej, na opakowaniach Produktów, użytych w Newsletterach oraz materiałów przesyłanych zalogowanym Użytkownikom w ramach usługi mailingu, a także w aplikacji mobilnej. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania w jakikolwiek sposób lub
  w jakiejkolwiek formie ze znaków towarowych Usługodawcy bez uzyskania stosownych zgód ze strony uprawnionych do nich podmiotów.

 

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 1. Usługodawca w celu świadczenia usług drogą elektroniczną przechowuje i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników posiadających konta Użytkowników utworzone za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub strony internetowej: imiona, nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów, zawód (Lekarz lub Farmaceuta), specjalizacja (w przypadku Lekarza) lub stopień specjalizacji (w przypadku Farmaceuty), numer prawa do wykonywania zawodu, miejscowość i kod pocztowy, nazwa Użytkownika (dowolnie ustalona przez Użytkownika do celów logowania), hasło dostępu do konta Użytkownika (dowolnie wybrane przez Użytkownika), wskazane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, imię, nazwisko i dane o zatrudnieniu osoby uprawnionej do reprezentacji Kupującego.
 2. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Usługodawca może, zgodnie z przepisami prawa, przetwarzać inne niż wymienione w ust. 1 dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Zakład Farmaceutyczny „Amara” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Krakowie, ul. Stacyjna 5, 30-851 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000018255, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6792681839, REGON: 350661354.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i przetwarzane na potrzeby świadczenia usług określonych niniejszym Regulaminem oraz dla celów marketingowych Usługodawcy.
 5. Do założenia konta Użytkownika i korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną niezbędne jest podanie wszystkich danych osobowych wymienionych w ust. 1.
 6. Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną:
 7. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 1;
 8. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
 9. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 10. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 11. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia dane, o których mowa w ustępach poprzedzających organom państwa uprawnionym na podstawie przepisów prawa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 12. W przypadku powierzenia przez Usługodawcę przetwarzania danych osobowych Użytkownika podmiotowi trzeciemu, Usługodawca powiadomi Użytkownika o tym fakcie, wskazując zakres
  i zamierzony termin przekazania danych.
 13. Użytkownik jest uprawniony w każdym czasie do uzyskania informacji na temat danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przez Usługodawcę, ich modyfikowania i poprawiania, a także do cofnięcia swojej zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych, kontaktując się z Usługodawcą w zwykły każdy możliwy sposób określony niniejszym Regulaminem.
 14. Cofnięcie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest równoznaczne z żądaniem rozwiązania umów, na podstawie których usługi są świadczone.
 15. Użytkownik, stwierdziwszy nieuprawnione posłużenie się przez osobę trzecią jego danymi osobowymi w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Usługodawcę w dowolny sposób.
 16. Dodatkowe postanowienia w zakresie polityki prywatności, ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies (ciasteczek) określono w odrębnym dokumencie zamieszczonym na stronie internetowej https://amara.pl// w zakładce Polityka Prywatności [link]. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego dokumentu oraz do jego akceptacji, co stanowi warunek korzystania ze strony internetowej oraz z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną.

 

XV. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Usługodawca dokłada należytej staranności w celu zapewnienia bezpiecznego działania systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, do celów zapewnienia możliwości korzystania z aplikacji mobilnej, dokładając wszelkich starań, by uniemożliwić osobom nieuprawnionym dostęp do treści przekazu składającego się na świadczone przez niego usługi, w tym: ……………………………………………………. [chodzi o różnego rodzaju szyfrowanie / kodowanie stron internetowych, zabezpieczenia aplikacji]
 2. Usługodawca podejmuje także podejmuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu
  i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w tym: ………………………………………………………………….

 

XVI. WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu skorzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, Użytkownik powinien spełnić co najmniej następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: …………….……… (proszę uwzględnić wymagania techniczne dotyczące urządzenia, na którym możliwe będzie korzystanie z aplikacji mobilnej)

 

XVII. TRYB REKLAMACYJNY

 1. Usługodawca ponosi względem Użytkowników odpowiedzialność za nienależyte świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika nienależytego świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, w szczególności w przypadku stwierdzenia przez Użytkownika błędów, nieścisłości, niekompletności, innych nieprawidłowości w zakresie informacji lub danych zawartych w Receptariuszu Aptecznym, bądź stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania poczty mobilnej, Użytkownik może złożyć reklamację:
 3. na piśmie, wysyłając ją na adres Usługodawcy,
 4. w wiadomości e-mail wysłanej na adres: reklamacje@amara.pl,
 5. w wiadomości e-mail wysłanej do Usługodawcy za pośrednictwem poczty mobilnej.
 6. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika nienależytego lub niezgodnego z umową świadczenia usługi Newsletter lub mailing, Użytkownik może złożyć reklamację w sposób wskazany w ust. 2.
 7. W reklamacji Użytkownik powinien co najmniej:
 8. określić usługę, której reklamacja dotyczy,
 9. opisać dokładnie stwierdzone nieprawidłowości,
 10. wskazać kiedy nieprawidłowości zostały przez Użytkownika stwierdzone,
 11. określić oczekiwany przez Użytkownika sposób załatwienia reklamacji.
 12. Usługodawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację Użytkownika w terminie
  30 dni od dnia jej otrzymania.
 13. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekaże Użytkownikowi w taki sposób, w jaki została złożona
 14. W przypadku, gdy zgłoszona przez Użytkownika reklamacja nie zawiera informacji pozwalających na jej rozpatrzenie, w szczególności nie zawiera opisu stwierdzonych przez Użytkownika nieprawidłowości, Usługodawca może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o uzupełnienie reklamacji o potrzebne dane.

 

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, jego tekst dostępny na stronie internetowej zostanie ujednolicony.
 3. O zmianach w Regulaminie Użytkownicy posiadający konta Użytkowników zostaną powiadomieni przez wysłaną przez Usługodawcę do Użytkownika na adres email podany przy rejestracji wiadomość email, najpóźniej z chwilą wprowadzenia przez Usługodawcę zmian w Regulaminie.
 4. O zmianie Regulaminu Użytkownik posiadający konto na Stronie internetowej informowany jest także po zalogowaniu na swoje konto poprzez pop-up (wyskakujący komunikat), umożliwiający zapoznanie się z nową treścią Regulaminu oraz jej akceptację. Użytkownik jest informowany, że brak zgody na nowe brzmienie Regulaminu jest jednoznaczny z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i usunięciem jego konta ze Strony internetowej.